Statut DSPS

Na podlagi 9.  in 13. člena Zakona o društvih (Uradni list RS, št. 64/11 – uradno prečiščeno besedilo in 21/18 – ZNOrg) je občni zbor Društva za sodobni ples Slovenije na seji dne 20. 12. 2023 sprejel nov

STATUT 

 Društva za sodobni ples Slovenije

 I. IME IN SEDEŽ DRUŠTVA 

1. člen 

Društvo se imenuje Društvo za sodobni ples Slovenije. Angleški prevod imena je Contemporary Dance Association Slovenia.

2. člen 

Sedež društva je v Ljubljani.

Društvo deluje na območju Republike Slovenije.

Društvo je samostojno in nepridobitno združenje, s pravicami, obveznostmi in odgovornostmi, kot jih določa zakon o društvih. 

3. člen 

Društvo posluje brez žiga.

II. ZASTOPANJE DRUŠTVA 

4. člen 

Društvo ima kot pravna oseba zasebnega prava v pravnem prometu vsa pooblastila ter posluje v svojem imenu in za svoj račun. Zastopa ga predsednik_ca. V času njegove_njene odsotnosti ga_jo zastopa podpredsednik_ca oziroma drug od predsednika_ce pismeno pooblaščeni_a član_ica upravnega odbora. 

III. NAMEN IN NALOGE DRUŠTVA 

5. člen 

Društvo za sodobni ples Slovenije je stanovsko društvo ustvarjalcev in ustvarjalk na področju sodobnega plesa v  Sloveniji, ki se v njem prostovoljno povezujejo za uresničevanje skupnih stanovskih interesov: spodbujanje in razvijanje sodobnega plesa v Sloveniji. 

Cilji društva so:

 • sodelovati z organizacijami in institucijami, ki se ukvarjajo s sodobno plesno umetnostjo in z drugimi poklicnimi združenji s področja gledaliških umetnosti, s šolami, zavodi, podjetji in drugimi ustanovami v Sloveniji in v tujini;
 • oblikovati predloge za izboljšanje pogojev za profesionalno ustvarjanje v Sloveniji;
 • afirmirati in popularizirati slovensko sodobnoplesno umetnost v domačem in mednarodnem prostoru;
 • ohranjati kontinuiteto sodobnega plesa v Sloveniji in skrbeti za njegov splošni razvoj
 • seznanjati člane_ice in javnost o problemih, napredkih in dosežkih na področju sodobnoplesne umetnosti;
 • spodbujati strokovno izpopolnjevanje članov_ic društva in izmenjavo strokovnjakov_inj in umetnikov_ic doma in tujini;
 • združevati, spodbujati, razvijati, organizirati ter usklajevati potrebe in interese posameznikov_ic in skupin na področju sodobnoplesne umetnosti v Sloveniji;
 • spodbujati in nagrajevati ustvarjalce_ke s področja sodobnega plesa;    
 • vzdrževati stike s sorodnimi organizacijami v tujini;
 • zagotoviti pretok informacij o strokovnih vprašanjih s področja doma in v tujini    
 • urejati, izboljševati in reševati socialne, eksistenčne in druge problematike svojih članov_ic v sodelovanju s pristojnimi sindikati, organizacijami, lokalnimi in državnimi 
 • povezovati sodobnoplesne ustvarjalce_ke doma in v tujini.

V ta namen društvo izvaja naslednje dejavnosti:

 • sodeluje z odgovornimi institucijami v Sloveniji v procesu sprejemanja odločitev, zakonov in  predpisov, ki obravnavajo splošna vprašanja kulturne politike v Sloveniji ali zadevajo področje sodobnega plesa in položaj ustvarjalcev_k, 
 • organizira zagovorniške dejavnosti na področju sodobnega plesa, 
 • v skladu z veljavnimi predpisi sproža in podpira dejavnosti za vzpostavitev ustreznih ustanov za izobraževanje in  druge institucionalne, prostorske in kadrovske infrastrukture za sodobni ples, 
 • sproža in podpira dejavnosti za razvoj teorije, kritike, zgodovinjenja in arhiviranja sodobnega plesa, 
 • skrbi za informiranje svojih članov_ic in za vzpostavitev baze podatkov o domačem in mednarodnem plesnem dogajanju, 
 • organizira kulturne prireditve, znanstvena srečanja in izobraževalne programe (javna predavanja, okrogle mize, delavnice, simpozije, konference, festivale, sejme) in sodeluje pri takih manifestacijah doma in v tujini
 • podeljuje nagrade za dosežke ustvarjalcev_k, ki delujejo na področju sodobnega plesa, 
 • producira in organizira dogodke za razvoj, promocijo in afirmacijo sodobnega plesa (dokumentacijska, razstavna, družabno-razvedrilna dejavnost)
 • v skladu z veljavnimi predpisi po potrebi izdaja lastne publikacije in nosilce slike in zvoka (izdajanje in produciranje brošur, katalogov, knjig, nosilcev zvoka in slike, časopisa, video, TV in filmskih zapisov ter vse vrste spletnih publikacij).

Ob tem društvo za potrebe delovanja društva oziroma opravljanje osnovne dejavnosti opravlja tudi nekatere pridobitne naloge:

1. nudenje gostinskih storitev na prireditvah in srečanjih, namenjenih članom_icam in simpatizerjem_kam društva in sicer v skladu z obstoječo zakonodajo. Pridobljena sredstva so namenjena izključno za delovanje društva;

2. možno je tudi pridobivanje sredstev z vstopninami za prireditve ali izobraževalne delavnice, ki jih prireja društvo, izkupiček pa je namenjen kritju oziroma povrnitvi stroškov za organizacijo teh prireditev, torej je namenjen dejavnosti društva;

3. možna je tudi prodaja artiklov društva (lastni katalogi, knjige, časopisi, brošure, nosilci zvoka in slike), namenjena pa je delni povrnitvi stroškov za izdelavo le teh. Pridobljena sredstva trgovine na drobno so namenjena izključno za delovanje društva.

Vsa sredstva pridobljena s pridobitnimi dejavnostmi so porabljena izključno za izvrševanje osnovnih nalog društva.

47.890Trgovina na drobno na stojnicah in tržnicah z drugim blagom
  47.990  Druga trgovina na drobno zunaj prodajalnih stojnic in tržnic
  56.300  Strežba pijač
  72.200  Raziskovalna in razvojna dejavnost na področju družboslovja in humanistike
  85.520  Izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na področju kulture in umetnosti
  82.300  Organiziranje razstav, sejmov, srečanje
  90.010  Umetniško uprizarjanje
  90.020    Spremljajoče dejavnosti za umetniško uprizarjanje  

6. člen 

Za uresničevanje svojih nalog lahko oblikuje posebne sekcije, odbore, komisije in sklade. Delovanje sekcij, odborov, komisij in skladov je opredeljeno v posamičnih pravilnikih.

Društvo se preko svojih predstavnikov po potrebi povezuje v zveze društev in organizacij v Sloveniji in v mednarodnem prostoru. 

IV. ČLANSTVO

7. člen 

Član_ica društva lahko postane vsak_a polnoleten_na posameznik_ca, ki mu/ji je sodobnoplesna dejavnost profesionalni interes ali poklic, izrazi voljo postati član_ica in izpolnjuje naslednje pogoje: 

1. izkazuje vsaj dvoletno profesionalno umetniško, pedagoško, teoretično oz. kritiško delo na področju sodobnega plesa ali izobrazbo ustrezne smeri na področju sodobnega plesa, kar dokazuje z bibliografijo izvedenih projektov, medijskimi objavami in/ali diplomo.

2. sprejema društvena pravila in 

3. plača članarino. 

8. člen 

Član_ica društva sme postati tudi oseba brez stalnega prebivališča v RS ali slovenskega državljanstva, če ustreza pogojem iz 7.člena in sprejema statut društva. 

9. člen 

Za sprejem v društvo posameznik_ca izpolni prijavnico na spletni strani društva. K vlogi mora priložiti zahtevana dokazila o izpolnjevanju pogojev. 

10. člen 

Izpolnjevanje pogojev za članstvo v društvu preveri Upravni odbor društva, ki posameznika_co o svoji odločitvi pisno obvesti.

11. člen 

Če se posameznik_ca, katerega prijavnica za pristop v društvo je bila zavrnjena na sklep Upravnega odbora pritoži, pritožbo obravnava Občni zbor društva na svojem naslednjem rednem zasedanju.

12. člen 

Članstvo je lahko tudi častno. Častni_a član_ica društva lahko postane oseba, ki izkazuje posebne zasluge za slovenski sodobni ples oz. za uspešno delovanje društva. O podelitvi naziva častne_ga članice_a odloča Občni zbor na predlog upravnega odbora. Častni_e člani_ce imajo enake pravice in dolžnosti kot ostali člani_ce, vendar so oproščeni plačevanja članarine društva. 

PRAVICE IN DOLŽNOSTI ČLANOV_IC 

13. člen 

Pravice članov_ic društva so: 

– da volijo in so voljeni_e v organe društva, 

– da aktivno sodelujejo pri delu društva in sodelujejo v njegovih dejavnostih, 

– da oblikujejo in uresničujejo program dela, 

– da so seznanjeni_e s programom in poslovanjem društva ter njegovim finančno-materialnim poslovanjem. 

14. člen 

Dolžnosti članov_ic društva so: 

– da spoštujejo ta statut in druge akte in sklepe društva, 

– da aktivno sodelujejo pri delu in s svojim delom in informacijami prispevajo k uresničevanju ciljev društva, 

– da opozarjajo na nepravilnosti v delu društva, 

– da delujejo v interesu društva,

– da pravočasno sporočijo spremembo svojih kontaktnih podatkov,

– da izpolnjujejo dogovorjene obveznosti do društva, 

– da dostojno predstavljajo društvo doma in v tujini. 

PRENEHANJE ČLANSTVA 

15. člen 

Članstvo v društvu preneha: 

– z izstopom, 

– z izključitvijo, 

– s črtanjem, 

– s prenehanjem društva, 

– s smrtjo. 

16. člen 

Član_ica izstopi iz društva tako, da pošlje upravnemu odboru izstopno izjavo.

17. člen 

Član_ica je izključen_a iz društva, če grobo krši ta statut, če ne izvršuje sklepov organov ali če stori dejanje, ki kakorkoli škoduje ugledu ali premoženju društva. Član_ica je črtan_a iz evidence, če po pisnem opominu ne plača članarine ali se ugotovi, da je umrl_a.

V. NAČIN UPRAVLJANJA DRUŠTVA IN ORGANI DRUŠTVA 

18. člen 

Organi društva so: 

– občni zbor, 

– predsednik_ca društva, 

– podpredsednik_ca društva,

– nadzorni odbor,

– upravni odbor

OBČNI ZBOR 

19. člen 

Občni zbor je najvišji organ društva. Sestavljajo ga vsi_e člani_ice. 

20. člen 

Občni zbor je reden ali izreden. Rednega skliče zastopnik društva vsaj enkrat letno, izreden pa se sklicuje po potrebi.  Izredni občni zbor društva skliče Upravni odbor na lastno zahtevo ali na zahtevo ene tretjine članov_ic društva. Upravni odbor je dolžan sklicati izredni občni zbor v 15-ih dneh od prejema zahteve. Če tega ne stori, ga skliče predlagatelj_ica, ki mora predložiti dnevni red. Izredni občni zbor sklepa le o zadevi, zaradi katere je sklican. Občni zbor odloča na sejah s srečanjem članov_ic društva v živo ali v obliki korespondenčnih sej z uporabo komunikacijsko-informacijskih orodij. Pri izvedbi korespondenčnih sej se smiselno uporabljajo določbe tega statuta, ki veljajo za seje s srečanjem članov_ic v živo. 

21. člen 

Vabilo na sejo občnega zbora in predlog dnevnega reda morata biti poslana na elektronske naslove vseh članov_ic najpozneje en teden pred sejo. Kot dan, ko so bili člani obveščeni o sklicu seje občnega zbora, se šteje dan, ko sta jim bila po elektronski pošti poslana vabilo in predlog dnevnega reda, dokazilo o tem pa hrani predsednik_ica ali drugi pooblaščeni član_ica upravnega odbora društva. 

Dnevni red seje občnega zbora, ki lahko vsebuje tudi predloge sklepov k posameznim točkam, predlaga predsednik_ca v  sodelovanju z upravnim odborom, potrdi pa ga občni zbor na začetku seje. 

22. člen 

Občni zbor je sklepčen, če je ob predvidenem pričetku navzoča več kot polovica članov_ic. V nasprotnem primeru se prične 15 minut kasneje in sklepa veljavno, če je prisotnih več kot tretjina članov_ic. Občni zbor začne predsednik_ca društva in ga tudi vodi. O občnem zboru se vodi zapisnik, ki ga podpišejo predsednik_ica, zapisnikar_čarka in dva_e overovatelja_ici zapisnika. 

23. člen 

Občni zbor sprejema veljavne sklepe z navadno večino glasov navzočih članov_ic. 

Če se odloča o prenehanju delovanja društva je potrebno, da za to glasujeta dve tretjini prisotnih članov_ic.  Glasovanje je javno, razen če najmanj ena tretjina prisotnih članov_ic zahteva tajno glasovanje. 

24. člen 

Občni zbor: 

– daje temeljne smernice za delo in sprejema letni program dela, 

– sprejema, spreminja in dopolnjuje statut društva

– sprejema, spreminja in dopolnjuje druge splošne akte, razen tistih aktov, ki določajo področja delovnih razmerij ali /in področja urejanja finančnega poslovanja

– imenuje volilno komisijo za sestavo organov društva ter razpravlja o listah kandidatov_k, 

– voli in razrešuje člane organov društva ter predsednika_ico društva, 

– obravnava poročila organov društva, 

– odloča o pritožbah zoper sklepe upravnega odbora,,

– določa višino članarine, 

– sprejema letno delovno in finančno poročilo , 

– odloča o ustanovitvi posebnih odborov, sekcij ali skladov, 

– odloča o članstvu društva v ustreznih organizacijah doma in v tujini, 

– dokončno odloča o izključitvi člana_ice iz društva,

– nadzira izvajanje statuta in drugih aktov ter sklepov organov društva,

– sprejema in potrdi častne člane_ice,

– sklepa o prenehanju delovanja društva,

– odloča o drugih zadevah na podlagi statuta in splošnih aktov in

– odloča o drugih najpomembnejših zadevah za društvo

UPRAVNI ODBOR 

25. člen 

Upravni odbor voli občni zbor in je izvršilni organ društva. 

Upravni odbor sestavljajo: predsednik_ca društva, ki je tudi predsednik_ca upravnega odbora, in še najmanj 2 člana_ici, ki ju izvoli občni zbor. Upravni odbor je lahko sestavljen skupaj iz največ 7 članov_ic.

Upravni odbor izmed članov_ic Upravnega odbora imenuje podpredsednika_co društva.

26. člen 

Mandat članov_ic upravnega odbora je 2 leti. Njegovi_e člani_ce so lahko večkrat ponovno izvoljeni.

27. člen 

Upravni odbor je izvršilni organ  društva in v skladu s statutom, sklepi in smernicami občnega zbora: 

 • sklicuje občni zbor in pripravlja predloge, ki jih obravnava občni zbor, 
  • izvaja sklepe občnega zbora in mu poroča o svojem delu in dejavnosti društva, 
  • predlaga občnemu zboru letni program društva in predlog finančnega načrta ter zaključni račun, 
  • planira in koordinira dejavnosti društva,
  • odloča in obvešča posameznike_ce o sprejemu v članstvo društva, 
  • predlaga višino letne članarine, 
  • izmed članov upravnega odbora imenuje podpredsednika_co društva, 
  • skrbi za finančno in materialno poslovanje društva, 
  • pripravlja poročila za javnost in ustrezne družbeno-kulturne dejavnike, 
  • obravnava predloge za zaposlitve v društvu,
  • sprejema poslovnike in pravilnike s področja svojega delovanja in področja dela svojih organov, za katere ni posebej določeno, da jih sprejema občni zbor,
  • imenuje kandidate_ke za ustrezna telesa odločanja o strokovnih vprašanjih v Republiki Sloveniji, 
  • imenuje predstavnike_ce društva v ustreznih organizacijah doma in v tujini, 
  • oblikuje posebne delovne skupine in komisije za opravljanje strokovnih nalog in imenuje njihove člane_ice
  • delegira člane_ice društva v žirije, na posvetovanja, festivale, uradne delegacije, 
  • pripravlja predloge za ustanovitev sekcij, komisij, skladov in odborov društva, 
  • imenuje predsednik_ice e in člane_ice komisij za izvedbo določenih nalog, 
  • pripravlja predloge za dodelitev naziva častnega člana_ice,
  • predlaga spremembe in dopolnitve statuta in drugih pravil društva.

Upravni odbor lahko za izvedbo posameznih nalog, potrebnih za njegovo odločanje, pooblasti drugega člana.

28. člen 

Upravni odbor se sestaja po potrebi, vendar najmanj trikrat letno. 

Seje sklicuje predsednik_ca na lastno pobudo ali zahtevo ene tretjine članov_ic upravnega odbora ali komisij. Seja upravnega odbora je sklepčna, če je na njej prisotnih več kot polovica članov_ic odbora.  Sklepi se sprejemajo z večino glasov prisotnih članov_ic upravnega odbora. 

29. člen 

Upravni odbor je za svoje delo je odgovoren občnemu zboru društva. 

                                                                           NADZORNI ODBOR

30. člen 

Nadzorni odbor je nadzorni organ društva.Sestavljen je iz treh članov_ic, ki jih izvoli občni zbor za dobo dveh let in so lahko večkrat zaporedoma izvoljeni_e. Predsednika_co nadzornega odbora volijo člani_ce izmed sebe.  Člani_ce nadzornega odbora ne smejo biti hkrati člani_ce upravnega odbora.

                                                                                   31.člen 

Nadzorni odbor:

 • spremlja delo upravnega odbora in drugih organov društva
 • opravlja nadzor nad finančno materialnim poslovanjem društva
 • pregleduje letno poročilo z bilanco stanja in izkazom poslovnega izida s pojasnili
 • pregleduje predlog finančnega načrta društva in poda mnenje pred njegovim sprejetjem na Občnem zboru
 • pripravi poročilo o svojem delu ter oceno skladnosti poslovanja posreduje v obravnavo Upravnemu odboru društva in v potrditev Občnemu zboru.
 •  

32. člen 

Organi društva so dolžni nadzornemu odboru omogočiti opravljanje njegovih nalog in mu posredovati zahtevane podatke, poročila, listine. Nadzorni odbor lahko opravi nadzor na lastno pobudo. Dolžan pa ga je opraviti tudi na pobudo predsednika/ce društva, 1/3 članov društva ali 1/3 članov Upravnega odbora. Pri delu Nadzornega odbora so na njegovo željo dolžni sodelovati predsednik_ca, podpredsednik_ca  in pooblaščeno računovodstvo.

                                                                                      33. člen 

Nadzorni odbor se sestane na svoji seji najmanj enkrat letno – pred Občnim zborom društva ali po potrebi, če so zaznane nepravilnosti ali nezakonitosti v delu društva. Nadzorni odbor sprejema sklepe, če so prisotn_ei vsi_e tri_je člani_ce in če za sklep glasuje večina.

                                                                                     34. člen

Za svoje delo je nadzorni odbor odgovoren občnemu zboru društva. 

PREDSEDNIK_CA DRUŠTVA 

35. člen 

Predsednik_ca društva je hkrati predsednik_ca upravnega odbora. Njegove oziroma njene naloge so: 

– samostojno in neomejeno zastopa in predstavlja društvo , 

– skrbi za zakonitost delovanja društva, 

– podpisuje materialne in finančne listine,

– zagotavlja javnost delovanja društva,

– opravlja posle rednega poslovanja,

– nastopa v imenu društva kot delodajalca v razmerjih z delavci društva in usklajuje njihovo delo,

– sklicuje in vodi seje upravnega odbora, 

– skrbi za uresničevanje načrtov, sklepov in stališč občnega zbora,

– odloča o drugih zadevah na podlagi statuta in splošnih aktov

36. člen 

Predsednika_co društva imenuje in razrešuje občni zbor. Mandat predsednika_ce traja dve leti. Predsednik_ca društva je lahko po prenehanju mandata večkrat zaporedoma imenovan_a. Predsednika_ca, ki ne želi več opravljati svoje funkcije in nepreklicno poda svoj odstop v elektronski ali pisni obliki, občni zbor razreši funkcije in čim prej, najpozneje pa v roku tridesetih dni od razrešitve, imenuje novega/novo predsednika_co. Do imenovanja nove_ga predsednika_ce njegove/njene naloge opravlja podpredsednik_ca.

37. člen 

Predsednik_ca je odgovoren občnemu zboru društva. 

PODPREDSEDNIK_CA DRUŠTVA 

38. člen 

Podpredsednik_ca društva: 

– pomaga pripravljati seje upravnega odbora, 

– skrbi za izvajanje splošnih aktov, ki jih sprejmejo organi društva, 

– skrbi za administrativno, finančno in materialno poslovanje, če za te naloge ni zaposlena strokovna oseba, 

– v odsotnosti predsednika_ce zastopa društvo. 

39. člen 

Podpredsednika_co društva imenuje upravni odbor izmed svojih članov_ic. Podpredsednik_ca društva je odgovoren_na  upravnemu odboru in občnemu zboru. Njegov/njen mandat je dve leti in se lahko večkrat ponovi. Podpredsednika_co, ki  ne želi več opravljati svoje funkcije in nepreklicno poda odstop v elektronski ali pisni obliki, upravni odbor razreši funkcije in v najkrajšem možnem času imenuje novega_o podpredsednika_co izmed svojih članov. 

PRENEHANJE MANDATA 

40. člen 

Dveletni mandat članov organov društva preneha pred rokom: 

– če se član odpove članstvu v teh organih, 

– če ga razreši občni zbor,

– če izstopi ali je izključen iz društva. 

VI. STROKOVNA SLUŽBA DRUŠTVA 

41. člen 

Za opravljanje strokovnega, tehničnega in administrativnega dela ter za koordinacijo dejavnosti društva se lahko oblikuje strokovna služba društva. Delo strokovne službe določa in nadzoruje upravni odbor.

VII. DELOVNE SKUPINE IN KOMISIJE DRUŠTVA 

42. člen 

Delovne skupine in komisije društva so imenovane za izvrševanje posameznih programov ali specifičnih nalog. Ustanovi in imenuje jih upravni odbor za dobo največ dveh let. Ta doba se lahko večkrat zaporedoma ponovi. O svojem delu poročajo Upravnemu odboru. Delujejo v skladu s pravilnikom o delovanju, ki ga sprejema občni zbor. 

VIII. LOKALNI ODBORI 

43. člen 

V krajih izven Ljubljane se lahko ustanovijo posebni odbori, če tam živi in deluje najmanj pet članov društva. Ustanovitev in program odbora potrdi upravni odbor društva. Odbor deluje skladno s statutom društva.

Delo odbora vodijo predsednik_ca, tajnik_ca in blagajnik_čarka, izvoljeni na sestanku odbora. Za svoje delo so  odgovorni upravnemu odboru društva. 

IX. FINANČNO IN MATERIALNO POSLOVANJE DRUŠTVA 

44. člen 

Društvo pridobiva sredstva za svoje delovanje: 

– iz članarine, 

– iz naslova materialnih pravic in opravljanja dejavnosti društva

– iz občinskih, državnih in mednarodnih javnih razpisov, 

– iz daril, volil, prispevkov posameznikov in pravnih oseb, donatorjev, sponzorjev, 

– iz drugih virov na način in pod pogoji, določenimi z zakonom in statutom. 

Če pri svojem delovanju ustvari presežek prihodka nad odhodkom, ga porabi ga porabi za uresničevanje svojega namena ter ciljev oziroma za opravljanje nepridobitne dejavnosti, določene v tem statutu.

                                                                                        45. člen 

Društvo vodi finančno in materialno poslovanje po veljavnih predpisih s tega področja. 

V Pravilniku o finančno materialnem poslovanju določi način vodenja in izkazovanja podatkov, ki je v skladu z  računovodskimi standardi za društva. 

46. člen 

Finančni načrt in letni zaključni račun društva sprejme občni zbor društva na predlog upravnega odbora. Finančne in materialne listine podpisujeta predsednik_ca in podpredsednik_ca društva ali pismeno pooblaščeni_a predstavnik_ca upravnega odbora. Člani in članice društva niso osebno odgovorni(e) za obveznosti društva.  

                                                                                                 47. člen 

Vsak član_ica društva ima pravico vpogleda v finančno in materialno poslovanje in dokumentacijo društva ob upoštevanju omejitev glede varstva osebnih podatkov.

X. GIBANICA IN NAGRADE KSENIJE HRIBAR 

48. člen 

Organizacijo, produkcijo in finančno poslovanje Gibanice, bienalne platforme za sodobni ples Slovenije in podeljevanje nagrad Ksenije Hribar urejata interna pravilnika: Pravilnik o izvedbi platforme Gibanica in Pravilnik o podeljevanju nagrad Ksenije Hribar. Pravilnika sprejema upravni odbor društva, potrdi pa ju občni zbor društva.

XI. NAČIN ZAGOTAVLJANJA JAVNOSTI DELOVANJA DRUŠTVA 

49. člen 

Delo društva in njegovih organov je javno.  Za zagotovitev javnosti dela in točnost informacij je odgovoren predsednik društva.

Društvo obvešča svoje člane_ice: 

– s pravico do vpogleda v zapisnike vseh organov društva, 

– z okrožnicami in sporočili, 

– preko svoje spletne strani, 

– preko drugih sredstev javnega obveščanja. 

Širšo javnost društvo obvešča o svojem delu preko lastnih medijev, preko sredstev javnega obveščanja in preko predstavnikov v organih društva. 

XII. PRENEHANJE DRUŠTVA 

50. člen

Društvo preneha z delovanjem: 

– po volji članov, s sklepom občnega zbora, 

– po drugih določilih zakonodaje s področja društev.  

O prenehanju delovanja društva mora predsednik_ca društva v 30 dneh obvestiti pristojni registrski organ. 

51. člen 

V primeru prenehanja društva se premoženje društva, po poravnavi vseh obveznosti, prenese na drugo nevladno organizacijo z enakim ali podobnim namenom.

XIII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 

52. člen 

Ta statut je temeljni akt društva. Z dnem sprejetjem tega statuta preneha veljati statut društva z dne 17. 9. 1997.

Ljubljana, 20. 12. 2023 

Dejan Srhoj 
Predsednik Društva za sodobni ples Slovenije 

Prenesi PDF