Razpis za nagrado Ksenije Hribar 2023

za izjemne dosežke na področju sodobnih plesnih umetnosti v Sloveniji, ki jo podeljuje Društvo za sodobni ples Slovenije.

Rok prijave: 07. 10. 2022

Nagrada Ksenije Hribar je nagrada, podeljena ustvarjalkam_cem na področu sodobnih plesnih umetnosti v Sloveniji, ki s svojo vrhunskostjo in inovativnostjo pomembno prispevajo h kakovosti in razvoju tega umetniškega področja.

Namen nagrade je spodbujati celostni razvoj področja sodobnih plesnih umetnosti, motivirati talentirane ustvarjalke_ce kot tudi nagraditi dvoletne ustvarjalne opuse in dolgoletno življenjsko delo posameznic_kov, ki so s svojo umetniško, pedagoško oziroma teoretsko dejavnostjo zaznamovale_i naš prostor.

Priznanje prejmejo ustvarjalke_ci za dosežke v slovenskem kulturnem prostoru. Za pridobitev nagrade Ksenije Hribar ni starostnih, nacionalnih ali državljanskih omejitev. Dobitniki_ce priznanja so lahko posamezniki_ce ali skupine. Članstvo v DSPS ni pogoj.

Predloge lahko posredujejo vsi člani_ce DSPS, posamezniki_ce ali pravne osebe: samozaposleni_e, institucionalna in neinstitucionalna gledališča, zavodi in inštituti s področja uprizoritvenih umetnosti in druga sorodna stanovska društva ter AGRFT. Upoštevajo se le
predlogi s priloženo utemeljitvijo.

Izbor dobitnikov_ic priznanja opravi posebna tričlanska strokovna žirija, ki jo imenuje upravni odbor DSPS. Žirija upošteva vse predloge, ki prispejo na javni razpis, lahko pa jih dopolni tudi z lastnimi. Člani_ce žirije nagrade ne morejo prejeti, prav tako ne skupine, katerih član_ica je član_ica žirije, razen v izjemnem primeru, ki pa mora biti dodatno in primerno utemeljen s strani članov_ic žirije.

Nagrade so podeljene za izjemne dosežke v zadnjih dveh letih, razen nagrade za življenjski opus. Nagrade bodo podeljene na Bienalu slovenske plesne umetnosti Gibanica, februarja 2023. Obsegajo pisno utemeljitev strokovne žirije, plaketo in enoletno članstvo v DSPS.

Nagrade Ksenije Hribar se podeljuje v dveh sklopih, obvezne in izbirne.

Obvezne nagrade Ksenije Hribar se podeljuje v naslednjih kategorijah:
– Nagrada za vrhunski življenjski opus (velja za vse poklice na področju sodobnega plesa)
– Nagrada za avtorski/koreografski opus zadnjih 2 let (velja za posamezna dela ali umetniško prakso)
– Nagrada za plesni/performativni opus (2 leti) (velja za posameznika_co ali posamezno stvaritev)
– Nagrada za perspektivno_ega umetnico_ika na področju plesa (načeloma se podeljuje mlajšim umetnikom_cam/umetniškim kolektivom; izjemoma pa tudi že uveljavljenim umetnikom_cam, ki so spremenili svojo avtorsko perspektivo)

Izbirnih nagrad Ksenije Hribar ni potrebno podeliti, število podeljenih izbirnih nagrad pa ne sme biti večje od šest ob vsakem razpisu oziroma ciklu podeljevanja.

Izbirne nagrade Ksenije Hribar se lahko podeljuje iz nabora spodnjih kategorij:
– Nagrada za oblikovanje prostora (scenografijo)
– Nagrada za kostumografijo
– Nagrada za oblikovanje svetlobe
– Nagrada za avtorsko glasbo na področju sodobnega plesa
– Nagrada za oblikovanje zvoka na področju sodobnega plesa
– Nagrada za plesno kritiško delo/ kritiko
– Nagrada za teoretsko delo na področju sodobnega plesa (zgodovinsko, filozofsko, teorija uprizarjanja)
– Nagrada za dramaturgijo
– Nagrada za produkcijsko delo
– Nagrada za kuriranje
– Nagrada za zagovorniško delo
– Nagrada za pedagoško delo
– Nagrada za tehnološke elemente (mehanski in digitalni)
– Nagrada za audiovizualne elemente večmedijskega plesnega dela

Prijava za nagrado mora vsebovati:
– podatke o predlagani_em posameznici_ku (ime in priimek)
– navedbo kategorije, za katero je posameznica_k predlagan_a
– utemeljitev predloga (največ ena A4 stran), ki je lahko dopolnjena z življenjepisom in z referencami predlagane_ga posameznice_ka
– posnetek predstav (vimeo link z geslom) in povezava na internetno stran, kjer so predstavljena dela predlagane_ga kandidatke_a iz obdobja zadnjih dveh let.

Prosimo, da nam prijavo posredujete digitalno na mail dsps2012@gmail.com.

Ljubljana, 7.9.2022