Zagovorništvo in civilni dialog


Zagovorništvo in civilni dialog 2010-12
 
 

Oblikovanje strateških povezav

Strateško partnerstvo z resornim ministrstvom in lokalnimi skupnostmi oblikujemo z namenom izboljšanja obstoječih razmer ter spodbujanja sodelovanja, mreženja in medsebojnega izmenjevanja kulturnih dobrin. Ob tem organiziramo debate, oblikujemo in prenašamo iniciative in organiziramo srečanja NVO.

Foto: Nada Žgank


Zakonodajne pobude

Foto: Nada Žgank


Avtomatično podaljšanje pravice do statusa

Starejšim samozaposlenim v kulturi, s pravico do plačila prispevka, se prizna olajšava pri obnavljanju statusa. Po 20 letih kontinuiranega statusa se pravica do tega avtomatično podaljša do upokojitve, brez dokazil o vrhunskih rezultatih, vendar ob preverjanju dohodkovnega cenzusa.
pristojno ministrstvo - podlaga: IV. Pravica do plačila prispevkov za socialno zavarovanje
8. člen
(5) Ne glede na prejšnji odstavek se samozaposlenemu v kulturi, ki skladno s prvim in drugim odstavkom tega člena zaprosi za pravico do plačila prispevkov in je dosegel starost najmanj 50 let ter mu do izpolnitve minimalnih pogojev za upokojitev manjka največ šest let, prizna pravica do plačila prispevkov za socialno zavarovanje do izpolnitve minimalnih pogojev za upokojitev, če se upokoji ob njihovi izpolnitvi. Če se samozaposleni ne upokoji ob izpolnitvi minimalnih pogojev za upokojitev, se mu pravica do plačila prispevkov za socialno zavarovanje prizna do dejanske upokojitve.
 • Usklajen dokument Avtomatično podaljšanje pravice do statusa - PDF
 
Pravica do plačila prispevkov po višji stopnji
Samozaposlenim na področju kulture, ki imajo status kontinuirano 15 let in izkazujejo posebne vrhunske rezulatat, si pridobijo pravico do plačila prispevkov iz državnega proračune po višji stopnji od sedanje zakonsko določene osnove.
razlaga:
Sedaj MK doplačuje prispevke po 2.stopnji, kar ima za posledico nizko pokojnino, cca 400eur – kar sodi pod prag revščine. Če bi vrhunskemu umetniki MK zadnjih 10 let nakazoval večje prispevke, bi se s tem ognili nesorazmerno nizki pokojnini v primerjavi z visoko izobrazbo in vrhunskim delom določenega umetnika. Taka sprememba zakona, bi bila se posebej primerna sedaj, ko bo stopil v veljavo diskriminatorni zakon o državni renti za vrhunske umetnike, športnike, znanstvenike.
pristojno ministrstvo: 83. člen (pravica do plačila prispevka za socialno zavarovanje samozaposlenih v kulturi)
Samozaposleni v kulturi lahko zaprosijo za pridobitev pravice do plačila prispevkov za obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje in za obvezno zdravstveno zavarovanje od najnižje pokojninske osnove za socialno in zdravstveno zavarovanje iz državnega proračuna v primerih, ko njihovo delo pomeni izjemen kulturni prispevek ali ko gre za poklice, ki jih je potrebno zaradi kadrovskih potreb v kulturi posebej podpirati.
Pravica iz prejšnjega člena se podeljuje za tri leta z možnostjo ponovnih podeljevanj.
Kdor prvič po končanem študiju zaprosi za vpis v razvid, se vpiše pod naslednjimi pogoji:
 • da njegovi študijski dosežki obetajo pomembno delovanje na področju kulture,
 • da od zaključka študija oziroma strokovnega izpita, če je ta predpisan s posebno zakonodajo, nista minili več kot dve leti.
Usklajen dokument Pravica do plačila prispevkov po višji stopnji - PDF
 
Beneficiran delovni staž
Pobuda MzK, da bi sodobnim plesalcem, ki jim država kot samozaposlenim v kulturi plačuje prispevke, omogočiti beneficiran delovni staž zaradi fizične zahtevnosti dela oz. prehodno obdobje subvencionirane prekvalifikacije
 • Oddana pobuda na Ministrtsvo za kluturo 12.8.2011 - PDF

Ustanovni akt CSPU


Foto: Nada Žgank
 • Vizija procesa institucionalizacije in profesionalizacije sodobnega plesa - PDF
 • Prvotni dokument Ustanovnega akta Centra sodobnih plesnih umetnosti -CSPU s strani MZK -PDF
 • Prečiščena verzija ustanovnega akta CSPU, konsolidirana s strani stroke, poslana na MZK 30.3. 2011 - PDF
 • Seznam priporočil stroke, namenjenih bodočemu vodstvu CSPU, poslano na MZK 30.3.2011 -PDF
 • Pismo ministrici za kulturo Majdi Širca, poslano na MZK 30.3.2011 - PDF
 • Pismo generalnemu sekretarju MZK Stojanu Pelku, poslano na MZK 30.3.2011 - PDF
 • SKLEP o ustanovitvi CSPU
 •  
NPK 2012-2015


Foto: Nada Žgank
Nacionalni program za kulturo NPK 2012-2015 vidimo kot priložnost za umestitev Mreže sodobnega plesa v strateški dokument NPK. Predlagamo delovanje Mreže sodobnega plesa tudi po zaključku projekta, in sicer v obliki Agencije za postprodukcijo ali SUK - Slovenske uprizoritvene kooperacije.
Predlogi za NPK 2012-2015 - PDF
 
Izdelava spletnih strani Normstudio.si