O mrežiPoslanstvo - preboj plesne produkcije / Cilji in fokus delovanja / FinanciranjeEkipa  / Člani mreže 

Foto: Nada Žgank

MREŽA SODOBNEGA PLESA je projekt Društva za sodobni ples.

V drugem mandatu bomo nadaljevali in udejanjali manire, geste, prijeme in objeme, ki jih sicer uporabljajo umetnost, znanost in raziskovalna dejavnost: objektivnost, zanesljivost, sistemskost in splošnost. Osrednje dejavnosti mreže v novem mandatu bodo izobraževanje, svetovanje in opolnomočenje članov mreže, nevladnih organizacij ter posameznikov s področja sodobnega plesa in umetnosti.
Znotraj utečenih načinov svetovanja in izobraževanja bomo nadaljevali s temeljito preverbo mrež plesa, raziskavo terena in njegovih prednosti in mankov. To konkretno pomeni, da bomo prisluhnili članom in njihovim težavam ter jim svetovali.
Prav gotovo pa bo mreža delala na širokem povezovanju nevladnega sektorja in posameznikov. Pri tem naj poudarimo, da je naša mreža močna pri zmanjševanju konformizma in strahu pred posledicami kritičnega angažiranja zaradi slabih izkušenj, kar je v publikaciji Civilna družba v Sloveniji (Ljubljana 2011), ki je nastala v okviru projekta CIVICUS Civil Society Index 2009, navedeno kot ena izmed glavnih slabosti civilne družbe pri nas.

Alma R. Selimović - Kratek povzetek evalvacije projekta 2010-2012
Alma R. Selimović - Evalvacija projekta 2010 -2012


Poslanstvo - preboj plesne produkcije

Mreža sodobnega plesa povezuje ljudi in prizadevanja za povečanje kakovosti produkcije in prodornosti akterjev na področju sodobnega plesa.
 
Mreža sodobnega plesa si prizadeva za:
  • vzpodbujanje strateškega razmišljanja o sodobni umetnosti in kulturi, kot temeljni vrednoti slovenske družbe
  • optimiziranje učinkovitosti kadrov, ki znotraj NVO delujejo v produkciji, promociji, menedžeriranju in organizaciji, ter povečevanje njihove sposobnosti pridobivanja sredstev za svoje delovanje
  • povečevanje vpetosti NVO v lokalno okolje ter njihovo vidnost in prepoznavnost v nacionalnem kulturnem prostoru
  • povečevanje izkoriščenosti obstoječe javne infrastrukture skozi oblikovanje partnerstev z nevladnim in javnim sektorjem
  • omogočanje dostopa do znanj, ki krepijo konkurenčnost NVO organizacij v pridobivanju javnih in drugih finančnih sredstev
  • povečevanje izkoristka javnih sredstev, tako da subvencionirane produkte dela dostopnejše na nacionalni ravni
  • krepitev produkcijske učinkovitosti mrežnih partnerjev in s tem posredno omogočanje razvoja dobrih praks na področju produkcije
  • povečevanje mobilnosti sodobne umetnosti in drugih znanj med posameznimi slovenskimi regijami in motiviranje delavcev v NVO za delovanje izven glavnega mesta
 
Društvo za sodobni ples Slovenije se zavzema za vsestranski razvoj področja sodobnega plesa in ureditev pogojev za profesionalno ustvarjanje v Sloveniji in sovpada s temeljnim ciljem projekta Mreža sodobnega plesa:  jasna razmejitev ljubiteljskih nevladnih organizacij od profesionalnih in zagotavljanje pogojev za dvig kakovosti produkcije ter ozaveščanje in ohranjanje kontinuitete tradicije sodobnega plesa v Sloveniji.
 
Cilji in fokus našega delovanja 2012-2014

Foto: Nada Žgank

1. Do konca leta 2014 bomo zagotovili pretok informacij o strokovnih vprašanjih doma in v tujini ter izvedbo aktivnosti iz sklopa civilni dialog in zagovorništvo.
 
2. Do konca leta 2014 bomo zagotovili strokovno utemeljeno sodelovanje z odgovornimi institucijami v Sloveniji v procesu sprejemanja odločitev, zakonov in predpisov, ki obravnavajo splošna vprašanja kulturne politike v Sloveniji ali zadevajo področje sodobnega plesa in položaj ustvarjalcev.
 
3. Do konca leta 2014 bomo zagotovili podporo dejavnostim za bodočo vzpostavitev ustreznih ustanov za izobraževanje in krepitev kadrovske infrastrukture za sodobni ples, kar bomo udejanili skozi intenzivna uposabljanja za NVO.
 
4. Skrbeli bomo za informiranje svojih članov in vzpostavitev baze podatkov o domačem in mednarodnem plesnem dogajanju, kar bomo v projektu udejanili skozi kontinuirano izdajanje publikacij.
 
5. Organizirali bomo javna predavanja, okrogle mize, delavnice in sodelovali pri takih manifestacijah doma in v tujini, kar bomo udejanili skozi usposabljanja zaposlenih in prostovoljcev.

Financiranje
Sofinanciranje projekta Mreža sodobnega plesa iz Evropskega socialnega sklada - spodbujanje razvoja nevladnih organizacij
 
Mreža sodobnega plesa je projekt Društva za sodobni ples in je na javnem razpisu za sofinanciranje spodbujanje razvoja nevladnih organizacij in civilnega dialoga za obdobje 2012-2014 prejel 150.000 € za izvedbo projekta. Projekt se je začel izvajati 1. decembra 2012 in bo trajal do 31. maja 2014. Skupni stroški projekta znašajo 150.000 €.
Več si lahko preberete tudi na spletni strani Direktorata za evropsko kohezijsko politiko na Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo in spletni strani Ministrstva za notranje zadeve.
Operacijo delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007-2013, prednostne usmeritve "Institucionalna in administrativna usposobljenost". Spodbuja razvoj nevladnih organizacij, civilnega in socialnega dialoga.
Za dodatne informacije o izvajanju projekta se lahko obrnete na vodjo projekta Ksenijo Kaučičksenija.kaucic@gmail.com in strokovno sodelavko Sanjo Matković Bublesanja.matkovic@sodobniples.si.
  • FINANČNO POROČILO 2010-2012 - PDF

Ekipa

Zasnova in izvedba projekta

 
VSEBINSKO VODENJE
Ksenija Kaučič
 
ksenija.kaucic@gmail.com
 
 
 
ODNOSI Z JAVNOSTMI
Jedrt Jež Furlan
 
jedrt.jez@guest.arnes.si
 
 
 
VSEBINSKO SVETOVANJE
Sanja Matković Buble
 
sanja.matkovic@sodobniples.si
 
 
 
Zunanji sodelavci
CGP SPLETNE STRANI
Mojca Mladenovič
PROGRAMIRANJE
SPLETNE STRANI
Jure Srpčič
(Enorog)
SNEMANJE, MONTAŽA,
CGP SPLETNE STRANI
Maša Nonkovič
(Spletkarna s.p.)
 
ZAGOVORNIŠTVO
Jasmina Založnik            
RAČUNOVODSTVO
Silva Cattonaro           
(Altek d.o.o.)
LEKTURA IN PREVOD
Maja Lovrenov
 
OSTALI SODELAVCI
Klaus Ludwig, Rugerro Lala, Ulrike Kuner, Walter Heun, Judith Jaeger, Mojca Marija Pungerčar, Rok Vevar, Polonca Podgoršek, Amelia Kraigher, Mark Petrovčič, Barbara Novakovič, Goran Bogdanovski


Člani mreže

1. E.P.I center
Prisojna 1, 1000 Ljubljana, sebastijan.horvat@guest.arnes.si
 
2. Kulturno umetniško društvo Baobab
Vrtača 7a, 1000 Ljubljana, info@baobab.commasakagaoknez@gmail.com
 
3. Terpsihora Dance Company, plesno društvo Novo Mesto
Novi trg 5, 8000 Novo mesto, info@terpsihora.com
 
4. Zavod Federacija Ljubljana
Jarška cesta 14, 1000 Ljubljana, gregor@federacija.net
 
5. Via Negativa
Gruberjevo nabrežje 14, 1000 Ljubljana, spela@vntheatre.com
 
6. Zavod Sploh
Bezenškova 18, 1000 Ljubljana, Spelca200@gmail.com
 
7. Zavod Emanat, zavod za afirmacijo in razvoj umetnosti plesa in sodobne umetnosti
Kobetove 26, 1108 Ljubljana, info@emanat.si
 
8. Plesni Studio Intakt
Tugomerjeva 12, 1000 Ljubljana, intaktlj@gmail.com
 
9. Gledališče Glej
Gregorčičeva 3, 1000 Ljubljana, info@glej.si
 
10. Kulturno umetniško društvo NOR Kranj
Cesta na Belo 5, 4000 Kranj, dusan.teropsic@guest.arnes.si
 
11. Aksioma- Zavod za sodobne umetnosti
Neubergerjeva 25, 1000 Ljubljana, aksioma005@gmail.comaksioma4@siol.net
 
12. KD Plesna Izba Maribor
Pobreška 20, 2000 Maribor, mojcak@plesnaizba.siinfo@plesnaIzba.si
 
13. Zavod En- Knap
Metelkova 6, 1000 Ljubljana, office@en-knap.com
 
14. Društvo za promocijo žensk v kulturi
Kersnikova 4, 1000 Ljubljana, info@cityofwomen.org
 
15. Zavod Exodos Ljubljana
Metelkova 6, 1000 Ljubljana, info@exodos-festival.si
 
16. PTL
Kersnikova 4, 1000 Ljubljana, info@ptl.si
 
17. DUM
Kotnikova 17, 1000 Ljubljana, dum@dum-club.si
 
18. Bunker Ljubljana
Slomškova 11, 1000 Ljubljana, info@bunker.si
 
19. VITKAR ZAVOD
Metelkova 6, 1000 Ljubljana, fourklor@yahoo.com, Branko.Potočan@guest.arnes.si
 
20. Pekarna- magdalenske mreže
Ob železnici 8, 2000 Maribor, info@pekarna.orginfopeka@infopeka.org
 
21. Maska
Metelkova 6, 1000 Ljubljana, Janez.jansa@maska.siinfo@maska.si
 
22. KD Qulenium
Nazorjeva 12, 4000 Kranj, info@qulenium.org
 
23. Umetniško društvo Fičo Balet
Gradaška 16, 1000 Ljubljana, ficobalet@yahoo.com
 
24. Studio za svobodni ples
Vogelna 4, 1000 Ljubljana, svobodni.ples@gmail.com
 
25. Kulturno in umetniško društvo Erato
Trubarjeva 17, 6310 Izola, vessto@gmail.com
 
26. Umetniško društvo M&N DC
Laze 50, 5290 Šempeter pri Gorici , michalnastja@gmail.com
 
27. Terpsihora plesni center, Šempeter Vrtojba
Trg Ivana Roba 4, 5290 Šempeter pri Gorici, terpsihora.plesniklub@gmail.com
 
28. Kulturno umetniško društvo Pozitiv
Poljanska 26, 1000 Ljubljana, pozitiv@pozitiv.si
 
29. Nomad Dance Academy Slovenia
Gradaška 16, 1000 Ljubljana, dalfirevic@gmail.com
 
30. Kulturno ekološko društvo Smetumet
Malgajeva 7, 1000 Ljubljana, smetumet@gmail.com
 
31. Kulturno umetniško društvo Moment
Kamniška ulica 34, 2000 Maribor , info@moment.si
 
32. Društvo Pekinpah
Ob žici 3, 1000 Ljubljana , posta@pekinpah.com
 
33. Kulturno društvo Prostorož
Rimska 22, 1000 Ljubljana , prostoroz@gmail.commasa@prostoroz.org
 
34. MUZEUM, Zavod za umetniško produkcijo, posredovanje in založništvo
Gornji trg 44, 1000 Ljubljana, muzeum@guest.arnes.si
 
35. KUD Trivia
Križevniška 7, 1000 Ljubljana, mojca.pungercar@guest.arnes.si
 
36. Kjaras Dance Project
Gorkičeva 16, 1000 Ljubljanakjara.staric@kdp.si
 
37. KUD Samosvoj
Livarska 1, 1000 Ljubljana, kudsamosvoj@gmail.com
 
38. Celinka - društvo ustvarjalk sodobnega plesa
Reber 15, 1000 Ljubljana, ursula.terzan@siol.net
 
39. Kulturno društvo Integrali
Japljeva 9, 1000 Ljubljana, simona.semenic@gmail.com
 
40. Art Dance Studio Portorož
Parecag 172, 6333 Sečovlje, artdanceinfo@yahoo.comdance.avenue@yahoo.com
 
41. Društvo GradTeater
Ob težki vodi 1, 8000 Novo mesto , matic.bobnar@goga.si
 
42. Plesni studio Lai
Strma pot 28, 6310 Izola, lilolai@siol.net
 
43. KUD Triola
Celovška 159, 1000 Ljubljana, kudtriola@gmail.com
 
44. Zavod Mirabelka
Majaronova 16, 1000 Ljubljana, magdalena.reiter@gmail.com
 
45. Društvo kvalitetnih kulturno-umetniških praks SMEHOMAT
Dolenjska cesta 40, 1000 Ljubljana, markomurch@gmail.com
 
46. Ekvilib Inštitut
Šišenska 89, 1000 Ljubljana, akk@ekvilib.org
 
47. Društvo Agni
Šišenska 141b, 1000 Ljubljana, info@agniyoga.si
 
48. Društvo za ustvarjalno vzpodbujanje trajnostnega razvoja
Tugomerjeva 4, 1000 Ljubljana, j.klanchar@gmail.com
 
49. Plesno društvo krokar,
Cesta bratstva in enotnosti 23, 8330 Metlika, andreja.fir1@gmail.com
 
50. HIŠA! Društvo za ljudi in prostore
Orožnova 7, 2000 Maribor, info@ziva-dvorisca.si
 
 51. BREZMEJNO GIBANJE,
ZAVOD ZA UPRIZORITVENE UMETNOSTI, BREZ IZKLJUČEVANJ
V Češnjico 35, 1261 Ljubljana-Dobrunje ursa.urbancic@gmail.com


Postanite naš član

Vaša organizacija si lahko olajša dostop do vsebin in storitev Mreže, lahko pa tudi pomembno okrepi prizadevanja Mreže za izboljšanje pogojev dela.
Povezava na PDF datoteko.
 
Uporaba piškotkov (cookies) na spletni strani

Na naši spletni strani uporabljamo piškotke za zbiranje podatkov o številu obiskov strani preko sistema Google Analytics. Ti podatki nam pomagajo izboljšati strukturo in vsebino strani.
Če želite, se lahko odjavite iz sistema zbiranja Google Analytics preko vtičnika za vaš brskalnik .
Začasni piškotek o seji (session cookie) se nikjer trajno ne shranjuje in je uporabljen le za ločitev običajnih uporabnikov in urednikov vsebine spletne strani.
Več informacij o uporabi piškotkov na spletnih straneh lahko dobite na naslednjih povezavah:

 
       
Izdelava spletnih strani Normstudio.si