Statut DSPS

Na podlagi Zakona o društvih ( Uradni list RS št. 60/95) je občni zbor Društva za sodobni ples Slovenije na svojem zasedanju dne 17.septembra 1997 sprejel naslednja

PRAVILA DRUŠTVA ZA SODOBNI PLES SLOVENIJE 

V Društvo za sodobni ples Slovenije se prostovoljno povezujejo ustvarjalci na področju sodobnega plesa v Sloveniji, da uresničujejo svoje skupne stanovske interese: spodbujanje in razvijanje profesionalnega sodobnega plesa v Sloveniji.

 I. IME IN SEDEŽ DRUŠVA

1. člen
Društvo se imenuje Društvo za sodobni ples Slovenije.

2. člen
Sedež društva je v Ljubljani, Metelkova 6.
Društvo deluje na območju Republike Slovenije.

3. člen
Društvo ima pečat ovalne oblike. Na njem je izpisano ime društva in sicer: Društvo za sodobni ples Slovenije, na spodnjem robu pa beseda Ljubljana.

II. ZASTOPANJE DRUŠTVA

4. člen
Društvo je pravna oseba zasebnega prava. Zastopa ga predsednik. V času njegove odsotnosti ga zastopa podpredsednik oziroma od predsednika pismeno pooblaščeni predstavnik upravnega odbora.

III. NAMEN IN NALOGE DRUŠTVA

5. člen
Društvo se zavzema za:
– vsestranski razvoj področja sodobnega plesa in pogojev za profesionalno ustvarjanje v Sloveniji,
– ozaveščanje in ohranjanje kontinuitete tradicije sodobnega plesa pri nas,
– spodbujanje in nagrajevanje kakovostnega dela svojih članov,
– pretok informacij o strokovnih vprašanjih doma in v tujini.
V ta namen:
– strokovno utemeljeno sodeluje z odgovornimi institucijami v Sloveniji v procesu sprejemanja odločitev, zakonov in predpisov, ki obravnavajo splošna vprašanja kulturne politike v Sloveniji ali zadevajo področje sodobnega plesa in položaj ustvarjalcev,
– v skladu z veljavnimi predpisi sproža in podpira dejavnosti za vzpostavitev ustreznih ustanov za izobraževanje in druge institucionalne, prostorske in kadrovske infrastrukture za sodobni ples,
– sproža in podpira dejavnosti za razvoj teorije in kritike sodobnega plesa,
– skrbi za informiranje svojih članov in vzpostavitev baze podatkov o domačem in mednarodnem plesnem dogajanju,
– organizira javna predavanja, okrogle mize, delavnice, simpozije in sodeluje pri takih manifestacijah doma in v tujini,
– v skladu z veljavnimi predpisi po potrebi izdaja lastne publikacije in nosilce slik in zvoka.
Za uresničevanje svojih nalog lahko oblikuje posebne sekcije, odbore, komisije in sklade, ki poslujejo po ustreznih pravilnikih.

6. člen
Društvo se preko svojih predstavnikov po potrebi povezuje v strokovne zveze društev in organizacij doma in po svetu.

IV. ČLANSTVO

SPREJEM ČLANOV

7. člen
Član društva lahko postane vsak posameznik, ki:
1. izkazuje kontinuirano umetniško, pedagoško, teoretično oz. kritiško pomembno delo ali izobrazbo na področju sodobnega plesa,
2. sprejema društvena pravila in
3. izrazi željo postati član.

8. člen
Član društva sme biti tudi tuji državljan, ki ustreza pogojem in sprejema pravila društva.

9. člen
Za sprejem v društvo kandidat predloži pisno vlogo upravnemu odboru. K vlogi mora priložiti dokazila o izpolnjevanju pogojev.

10. člen
Upravni odbor društva odloča o sprejemu kandidata na seji, z večino glasov navzočih članov.

11. člen
Upravni odbor je dolžan v dveh mesecih pismeno odgovoriti na kandidatovo prošnjo in o svojem sklepu na članskih sestankih ali občnih zborih obvestiti ostale člane.

12. člen
V primeru odklonilnega odgovora ima prosilec pravico pritožbe na občni zbor društva.

13. člen
Častni član društva lahko postane oseba, ki je za slovenski sodobni ples oz. za društvo storila usluge neprecenljive vred­nosti. O podelitvi naziva častnega člana odloča občni zbor na predlog upravnega odbora.

PRAVICE IN DOLŽNOSTI ČLANOV

14. člen
Pravice članov društva so:
– da volijo in so voljeni v organe društva,
– da aktivno sodelujejo pri delu društva,
– da oblikujejo in uresničujejo program dela,
– da so seznanjeni s programom in poslovanjem društva ter njegovim finančno-materialnim poslovanjem.

15. člen
Dolžnosti članov društva so:
– da izpolnjujejo ta pravila in druge akte in sklepe društva,
– da volijo in so voljeni v organe društva,
– da aktivno sodelujejo pri delu in s svojim delom in informacijami prispevajo k uresničevanju ciljev društva,
– da opozarjajo na nepravilnosti v delu društva,
– da stalno izpopolnjujejo svoje znanje,
– da redno poravnajo svoje finančne obveznosti do društva,
– da dostojno predstavljajo društvo doma in v tujini.

PRENEHANJE ČLANSTVA

16. člen
Članstvo v društvu preneha:
– z izstopom,
– z izključitvijo,
– s črtanjem,
– s prenehanjem društva,
– s smrtjo.

17. člen
Član izstopi iz društva na lastno željo, ko pošlje upravnemu odboru pismeno izjavo o izstopu in poravna vse morebitne mater­ialne obveznosti do društva.

18. člen
Član je izključen iz društva, če grobo krši ta Pravila, če ne izvršuje sklepov organov ali če stori dejanje, ki kakorkoli škoduje ugledu društva.
Član je črtan iz evidence, če po pisnem opominu ne plača članarine.

V. ORGANI DRUŠTVA

19. člen
Organi društva so:
– občni zbor
– upravni odbor
– častno razsodišče
– nadzorni odbor

OBČNI ZBOR

20. člen
Občni zbor je najvišji organ društva. Sestavljajo ga vsi člani.

21. člen
Občni zbor je reden ali izreden. Reden je praviloma vsako leto, izreden pa se sklicuje po potrebi. Izredni občni zbor društva skliče upravni odbor na lastno zahtevo, na zahtevo nadzornega odbora ali na zahtevo ene tretjine članov društva. Upravni odbor je dolžan sklicati izredni občni zbor v 15-ih dneh od prejema zahteve. Če tega ne stori, ga skliče predlagatelj, ki mora predložiti dnevni red. Izredni občni zbor sklepa le o zadevi, zaradi katere je sklican.

22. člen
Občni zbor društva se sklicuje s pismenim vabilom, ki mora vsebovati dnevni red seje. Občni zbor društva mora biti sklican vsaj 7 dni pred njegovo sejo.

23. člen
Občni zbor je sklepčen, če je ob predvidenem pričetku navzoča več kot polovica članov. V nasprotnem primeru se prične pol ure kasneje in sklepa veljavno, če je prisotnih več kot tretjina članov, a ne manj kot 10 članov. Občni zbor odpre predsednik društva in ga vodi do izvolitve delovnega predsednika. O občnem zboru se vodi zapisnik, ki ga podpišeta delovni predsednik, zapisnikar in dva overovatelja zapisnika.

24. člen
Občni zbor sprejema veljavne sklepe z navadno večino glasov navzočih članov.
Če se odloča o prenehanju delovanja društva je potrebno, da za to glasujeta dve tretjini prisotnih članov.
Glasovanje je javno, razen če najmanj ena tretjina prisotnih članov zahteva tajno glasovanje.

25. člen
Občni zbor:
– daje temeljne smernice za delo in sprejema letni program dela,
– sprejema, spreminja in dopolnjuje pravila društva in druge splošne akte,
– imenuje volilno komisijo za sestavo organov društva ter razpravlja o listah kandidatov,
– voli in razrešuje člane organov društva ter predsednika društva,
– obravnava poročila organov društva,
– odloča o pritožbah zoper sklepe upravnega odbora, nadzornega odbora ali častnega razsodišča,
– določa višino članarine,
– sprejema zaključni račun in finančni plan,
– odloča o ustanovitvi posebnih odborov, sekcij, komisij in skladov,
– odloča o članstvu društva v ustreznih organizacijah doma in v tujini,
– sklepa o prenehanju delovanja društva.

UPRAVNI ODBOR

26. člen
Upravni odbor voli občni zbor in je izvršilni organ občnega zbora.
Upravni odbor sestavljajo: predsednik društva, ki je tudi predsednik upravnega odbora, podpredsednik in člani. Skupaj šteje upravni odbor od 3-7 članov.

27. člen
Mandat članov upravnega odbora je 2 leti in so lahko večkrat ponovno izvoljeni.
V novem upravnem odboru mora biti najmanj en nov član.

28. člen
Upravni odbor predstavlja društvo pred javnostjo in vodi društvo v skladu s pravili, sklepi in smernicami občnega zbora :
– sklicuje občni zbor in pripravlja predloge, ki jih obravnava občni zbor ,
– izvaja sklepe občnega zbora in mu poroča o svojem delu in dejavnosti društva,
– predlaga občnemu zboru letni program društva in predlog finančnega načrta ter zaključni račun,
– odloča o sprejemu v članstvo društva,
– informira člane o delu društva,
– predlaga višino letne članarine,
– voli podpredsednika,
– upravlja s premoženjem društva,
– določa in nadzoruje poslovanje društvene administracije,
– pripravlja poročila za javnost in ustrezne družbeno-kulturne dejavnike,
– imenuje kandidate za ustrezna telesa odločanja o strokovnih vprašanjih v Republiki Sloveniji,
– imenuje predstavnike društva v ustreznih organizacijah doma in v tujini,
– delegira člane društva v žirije, na posvetovanja, festivale, uradne delegacije,
– pripravlja predloge za ustanovitev sekcij, komisij, skladov in odborov društva,
– imenuje predsednike in člane komisij za izvedbo določenih nalog,
– pripravlja predloge za dodelitev naziva častnega člana.

29. člen
Upravni odbor dela na sejah, sestaja se po potrebi, vendar najmanj dvakrat letno.
Seje sklicuje predsednik, na lastno pobudo ali zahtevo ene tretjine članov upravnega odbora, nadzornega odbora ali komisij. Seja uprav­nega odbora je sklepčna, če je na njej prisotnih več kot polovi­ca članov odbora.
Sklepi se sprejemajo z večino glasov prisotnih članov upravnega odbora.

30. člen
Za svoje delo je odgovoren občnemu zboru društva.

ČASTNO RAZSODIŠČE

31. člen
Častno razsodišče sestavljajo trije člani, ki jih voli občni zbor za dobo dveh let in so lahko večkrat zaporedoma izvoljeni. Predsednika častnega razsodišča volijo njegovi člani izmed sebe.

32. člen
Častno razsodišče vodi disciplinski postopek in izreka ukrepe po disciplinskem pravilniku društva. Častno razsodišče lahko izreče opomin, javni opomin in izključitev. Prizadeti član se lahko v roku 15 dni po prejemu sklepa pritoži na občni zbor, ki dokončno odloči o zadevi.

33. člen
Častno razsodišče je odgovorno občnemu zboru.

NADZORNI ODBOR

34. člen
Nadzorni odbor je sestavljen iz treh članov, ki jih izvoli občni zbor za dobo dveh let in so lahko večkrat zaporedoma izvolje­ni. Predsednika volijo člani izmed sebe.

35. člen
Nadzorni odbor spremlja delo društva in njegovih organov ter nadzira finančno in materialno poslovanje društva.
Nadzira:
– izvajanje Pravil in drugih aktov društva,
– izvajanje sklepov organov,
– izpolnjevanje dolžnosti članov, funkcionarjev in organov društva,
– uresničevanje in varstvo pravic članov in organov društva,
– smotrno uporabo sredstev in premoženja društva,
– obveščanje članov o važnejših vprašanjih s svojega področja.

36. člen
Nadzorni odbor sprejema dejavne sklepe, če so prisotni vsi trije člani in če za sklep glasuje večina. Člani nadzornega odbora ne smejo biti hkrati člani upravnega odbora, imajo pa pravico sodelovati na njegovih sejah, vendar brez pravice do glasovanja.

37. člen
Za svoje delo je nadzorni odbor odgovoren občnemu zboru društva.

PREDSEDNIK DRUŠTVA

38. člen
Predsednik upravnega odbora je hkrati predsednik društva:
– predstavlja in zastopa društvo ,
– skrbi za zakonitost delovanja društva,
– sklicuje in vodi seje upravnega odbora,
– skrbi za uresničevanje načrtov, sklepov in stališč občnega zbora.

39. člen
Mandat predsednika je dve leti in se lahko večkrat zaporedoma ponovi.

40. člen
Predsednik je odgovoren občnemu zboru društva.

PODPREDSEDNIK DRUŠTVA

41. člen
Podpredsednik društva:
– pomaga pripravljati seje upravnega odbora,
– skrbi za izvajanje splošnih aktov, ki jih sprejmejo organi društva,
– skrbi za administrativno, finančno in materialno poslovanje, dokler za te naloge ni zaposlena strokovna oseba,
– v odsotnosti predsednika zastopa društvo.

42. člen
Podpredsednik društva je odgovoren upravnemu odboru in občnemu zboru. Njegov mandat je dve leti in se lahko večkrat ponovi.

STROKOVNA SLUŽBA DRUŠTVA:

43.člen
Za opravljanje strokovno tehničnega in administrativnega dela ter za koordinacijo dejavnosti društva se lahko oblikuje strokovna služba društva. Njeno zaposlitev določa in nadzoruje upravni odbor v skladu s predpisi na področju delovnega prava. Za svoje delo je odgovorna upravnemu odboru.

POMOŽNI ORGANI DRUŠTVA

44. člen
Pomožni organi društva so sekcije, komisije, skladi ali odbori za izvrševanje posameznih strokovnih programov. Ustanovi jih občni zbor društva na predlog upravnega odbora. Vodijo jih predsedniki, ki jih imenuje upravni odbor za dobo dveh let. Ta doba se lahko večkrat zaporedoma ponovi. Odgovorni so upravnemu odboru in občnemu zboru.
Delujejo v skladu s pravilnikom o delovanju, ki ga sprejma občni zbor.

LOKALNI ODBORI

45.člen
V krajih izven Ljubljane se lahko ustanovi posebni odbor, če tam živi in deluje najmanj pet članov društva. Ustanovitev odbora potrdi upravni odbor društva. Odbor deluje po društvenih pravilih in svojih programih.

Delo odbora vodijo predsednik, tajnik in blagajnik, izvoljeni na sestanku odbora. Za svoje delo so odgovorni tako odboru kot tudi upravnemu odboru društva.

PRENEHANJE MANDATA

46. člen
Dveletni mandat članov organov društva preneha pred rokom:
– če se član odpove članstvu v teh organih,
– če ga odpokliče občni zbor,
– če izstopi ali je izključen iz društva.

VI. FINANČNO IN MATERIALNO POSLOVANJE DRUŠTVA

47. člen
Društvo pridobiva sredstva za svoje delovanje iz:
– članarin,
– iz sponzorstev in dotacij,
– iz skladov in fondacij,
– iz naslova materialnih pravic in opravljanja dejavnosti društva,
– z darili in volili,
– iz javnih sredstev in
– drugih virov v skladu z zakonom.
Če pri svojem delovanju ustvari presežek prihodka nad odhodkom, ga porabi izključno za izvajanje dejavnosti v skladu s Pravili društva.

48. člen
Društvo vodi finančno in materialno poslovanje po veljavnih predpisih s tega področja.
V Pravilniku o finančno materialnem poslovanju določi način vodenja in izkazovanja podatkov, ki je v skladu z računovodskimi standardi za društva.

49. člen
Finančni načrt in letni zaključni račun društva sprejme občni zbor društva na predlog upravnega odbora.
Finančne in materialne listine podpisujeta predsednik in podpredsednik društva ali pismeno pooblaščeni predstavnik upravnega odbora.
Društvo ima svoj račun pri Agenciji Republike Slovenije za plačilni promet, nadziranje in informiranje.

50. člen
Nadzornemu odboru in članom upravnega odbora je vedno omogočen vpogled v finančno in materialno poslovanje in dokumentacijo društva.

 
VII. JAVNOST DELA DRUŠTVA

51. člen
Delo društva in njegovih organov je javno.
Za zagotovitev jav­nosti dela in točnost informacij je odgovoren predsednik društva.
Društvo obvešča svoje člane :
– s pravico do vpogleda v zapisnike vseh organov društva,
– svojim biltenom,
– z okrožnicami in sporočili,
– preko sredstev javnega obveščanja.

Širšo javnost obvešča društvo o svojem delu tako, da organizira tiskovne konference, razpošilja sporočila, vabi na svoje zbore in prireditve predstavnike medijev in zainteresiranih organizacij, ustanov in posameznike.

VIII. PRENEHANJE DRUŠTVA

52. člen
Društvo preneha z delovanjem:
– po sklepu občnega zbora,
– po določilih zakona.
O prenehanju delovanja društva mora predsednik društva v 30 dneh obvestiti pristojni registrski organ.

53. člen
V primeru prenehanja društva se, po poravnavi vseh obveznosti, premoženje društva prenese na Društvo baletnih umetnikov Slovenije, c/o Opera in Balet, Župančičeva 1, Ljubljana. Proračunska sredstva se vrnejo proračunu.

 
IX. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

54.člen
Spremembe in dopolnitve teh Pravil sprejema občni zbor društva. O njihovi spremembi, ki vključuje tudi spremembo imena društva ali zakonitega zastopnika društva, društvo v 30 dneh obvesti pristojni registrski organ.

55. člen
Ta Pravila Društva za sodobni ples Slovenije so temeljni akt društva. V veljavo stopijo, ko jih sprejme občni zbor društva. Istega dne prenehajo veljati pravila iz leta 1994.


V Ljubljani, 17. 9. 1997

Predsednik Društva za sodobni ples Slovenije:
Ksenija Hribar

Podpredsednik Društva za sodobni ples Slovenije:
Suzana Koncut

Statut DSPS v pdf obliki